Koncern, konsolidera dig!

Vår koncernmodul ger dig både verktyg och ytor för att reda ut differenser och hantera elimineringar, och gör det enkelt att konsolidera de olika parternas siffror. Koncernrapportering har aldrig varit enklare!

Boka demo
cope business system

 Ett enkelt och processbaserat flöde, från differenser till automatiserade rapporter.

COPE

KONCERN

COPE Koncern tar organisationen hela vägen från att reda ut differenser och komma fram till mellanhavanden, till konsoliderade rapporter. Programmet ger stöd hela vägen och är enkelt att överblicka, både för enskild parten, centralt ansvariga och revisorn som ska granska. Underkoncerner, övervärden och koncernverifikat – allt du behöver för enklare konsolidering finns i COPE Koncern. 

  1. Red ut ev. differenser och kom fram till mellanhavanden
  2. Synkronisera resultat, balans och noter till koncernrapporten
  3. Hantera koncernverifikat och konsolidera räkenskaperna

Så här fungerar programmet

Varje part har en yta för mellanhavanden, där eventuella differenser parterna emellan tydligt syns och kan kommuniceras kring. Matchningsraderna är kopplade till rapportraderna, vilket möjliggör korrekt hantering av noterna redan vid mellanhavandena. Rapporterna hanterar varje parts individuella kontoplan och siffrorna sammanställs automatiskt. Resultatet blir en tydlig översikt över konsolideringen där elimineringarna är lätta att härleda och koncernrapporterna automatiskt framtagna. Koncernredovisning har aldrig varit enklare!

  1. Lättarbetade samarbetsytor
  2. Flexibel rapportmodul
  3. Stöd för revision direkt i programmet

Flexibel rapportmodul

Koncernrapportmodulen innehåller samma flexibilitet som bokslutsprogrammets rapportmodul och låter er sammanställa de olika parternas balans och resultat i en sammanställd rapport. Det är naturligtvis inga problem att hantera olika kontoplaner i de olika organisationerna - det är enkelt att justera inställningarna så att det passar respektive part. Underkoncerner och delägda bolag hanteras också på ett smidigt sätt i både rapportering och konsolidering. Programmet låter er peka ut mellanhavanden till noterna direkt och ni växlar sömlöst mellan kontogruppering och manuell inmatning. Inbyggda avstämningar och kontroller är en självklarhet, liksom att revisorn kan granska, härleda och exportera direkt från programmet. 

  1. Koncernrapporter med stöd för olika kontoplaner
  2. Stor flexibilitet för delägande, underkoncerner m.m.
  3. Enkelt att härleda och granska konsolideringar och elimineringar

Bokslutsprogrammet som bas?

Det är inget krav att använda COPE Bokslut för att kunna tillgodogöra sig COPE Koncern, men det ger garanterat fördelar! En inläsning eller integration till alla rapporter, samma processtänk och igenkänning, enklare användarupplevelse!