Bättre koll på riskerna med COPE Internkontroll

Med ett tydligt processflöde håller ni koll på riskerna och kan lättare sätta in åtgärder, analysera och följa upp utfall. Säkerställ enkelt att ingenting faller mellan stolarna!

Boka demo
cope business system

 Planera, hantera, utvärdera  

COPE

INTERNKONTROLL

God kontroll, ordning och reda behövs i alla organisationer. Att ha en överblick över alla risker är en förutsättning för att arbeta proaktivt och förebygga avvikelser. Med ett tydligt processflöde i vårt internkontrollsprogram samlas allt på ett och samma ställe och med lätthet skapas kontroll över risker och åtgärder. Det skapar trygghet och förbättrar kvaliteten!

Vårt program för internkontroll förenklar processen och hjälper användarna att koncentrera sig på vad som faktiskt behöver göras. Programmet tar dig genom riskanalysen till internkontrollplanen och erbjuder också möjlighet till avvikelserapportering samt analys för uppföljning av risker och planer. Programmet är byggt utifrån COSO, med möjlighet för organisationen att välja risknivåer och riskmatris. 

 1. Överblick över alla risker
 2. Enighet i organisationen om riskvärden
 3. Enkel uppföljning och analys

Så här fungerar programmet

Varje del i organisationen samlar sina risker och värderar dessa utifrån hur organisationen bestämt värderingsgrader. Riskhanteringsåtgärder och ansvariga sätts för varje risk, liksom hur och när dessa ska följas upp. Riskportföljen visar riskerna för respektive avdelning, och centralt på aggregerad nivå. Det är enkelt att få en överblick över organisationens samlade risker.

Riskarbetet pågår löpande med uppföljning, kontroller och eventuell avvikelserapportering. Inför, under och efter en given tidsperiod kan arbetes utfall analyseras och utvärderas. Åtgärder och förbättringsförslag listas och fångas upp i programmet. Ingenting faller mellan stolarna!

 1. Varje gren i organisationen ser sina risker samlat och arbetar med dom
 2. Organisationens alla risker finns i samma verktyg som ger en tydlig överblick
 3. Lättarbetade verktyg för uppföljning och analys

Internkontrollplan

Skapa en internkontrollplan för de risker som ska ha särskilt fokus under året – ni bestämmer om det är risker över ett särskilt riskvärde, nya risker eller risker med många avvikelser. De utvalda riskerna samlas i internkontrollplanen för särskilt fokus och uppföljning. Sammanställningen över planen blir ett bra beslutsunderlag både inför planens igångsättande, uppföljning längs vägen och utvärdering efter periodens slut.

 1. Tydliggör vilka risker som utgör internkontrollplan
 2. Sammanställ underlag för internkontrollplaner
 3. Följ upp och analysera planen

Analysera mera

En analysdel finns till både riskportfölj och internkontrollplan, som kan användas för uppföljning och som beslutsunderlag för ledningsgrupper och nämnder. Självklart kan du exportera alla underlag och analysdelar och använda som presentationsunderlag - jobbet är redan färdigt!

 1. Följ upp inför, under och efter perioden 
 2. Tydligöversikt över risker och verksamheten
 3. Fånga enkelt upp avvikelser, åtgärder och förbättringsförlag